FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som bindeledd mellom elevenes

foreldre og skolen, og er i realiteten et styre for foreldrerådet ved skolen.

Arbeidsutvalget skal arbeide for å skape et godt klassemiljø og godt samhold

mellom hjemmet og skolen. Dette følger av opplæringsloven.

Lovverket setter for så vidt ingen andre begrensninger i forhold til hvilke til-

tak/oppgaver FAU ønsker å definere som del av dette arbeidet. De aktuelle

oppgavene for utvalget kan dermed variere fra sted til sted, idet den enkelte

kommune/skole kan ha behov for å fokusere sterkere på noen elementer i

dette arbeidet.

Noen sentrale oppgaver for FAU

– Sørge for god informasjon til hjemmet og til skolen

– Legge til rette for samarbeid med øvrige utvalg, foreldre, skolens ledelse,klassekontakter og så videre

– Fungere som bindeledd mellom hjem og skole (foreldrerådet og skolen)

– Være et aktivt diskusjonsforum, også for saker som tas opp i øvrige utvalg/råd ved skolen og kommunens organer

 

Du finner oppdatert liste over klassekontakter inne i Visma Flyt Skole